5084 Sayılı Teşvik Kanunundan Yararlanma Süresi Uzatılıyor

Mustafa Bahadır ALTAŞ

Malatya SMMMO Başkanı

Başbakanlik tarafından hazırlanan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nda yer alan 10. madde ile Türkiye genelinde 49 il ve 2 ilçede 2004 yılından beri uygulanmakta olan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Kanunu uygulaması süresi 2012 yılına kadar uzatılıyor

MADDE 10– 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2009” ibaresi “31/12/2012” şeklinde ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009” ibaresi “31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012” şeklinde değiştirilmiştir.

Hazırlanan kanun tasarısının ilgili maddesine göre;

  1. 5084 sayılı kanundan 31.12.2009 tarihi itibari ile yararlanan mükelleflerin yasanın 4. maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteği yararlanma süresi eski yeni işyeri ayrımı yapılmaksızın 31.12.2012 tarihine kadar uzatılıyor.
  2. 5084 sayılı kanunun 7. maddesinde yer alan (h) bendindeki 31.12.2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için öngörülen yararlanma süresi 31.12.2009 tarihi yerine 31.12.2012 tarihi olarak uygulanacak,
  3. Yapılan Bu düzenleme ile 5084 sayılı yasanın uygulama tarihinden sonra yatırım yapan ve 31.12.2009 tarihi itibari ile yatırımlarını tamamlayan işletmeler 2012 yılına kadar 5084 sayılı yasanın 3- 4 ve 6 maddelerinde alan gelir vergisi stopaj, sigorta primi işveren hissesi ve Enerji desteklerinden yararlanmaya devam edecekler.
  4. 5084 sayılı yasanın uygulanmaya başladığı tarihten önce işe başlayan mükellefler ise 31.12.2012 tarihine kadar sadece sigorta primi işveren hissesinden yararlanacaklardır.

Not: Bu çalışma bir ön hazırlık olup konuya ilişkin tasarının yasalaşması ve uygulama tebliğinin yayınlanması ile konu daha net bir şekilde açıklığa kavuşacaktır.