3568 Sayılı Meslek Yasası ve Vergi Mevzuat Kapsamında Sunduğumuz Başlıca Hizmetlerimiz

 

 1. Tam Tasdik Hizmetleri:

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için “Tam Tasdik” hizmeti vermekteyiz.

Vermiş olduğumuz tam tasdik hizmeti, Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir incelemede ortaya çıkabilecek riskleri asgariye indirmeye yöneliktir. Bu hizmet, olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak sağlamaktadır. Tam tasdik hizmeti kapsamında yapılan denetim çalışmaları sırasında vergi kanunları ve diğer mevzuat kapsamında tespit edilen her türlü eksiklik, aksaklık ve yanlışlıklar uyarı niteliğindeki mevzuata uygun bilgilendirme ile firma yönetiminin bilgisine  sunulur. Bu bilgiler firma yönetiminin iç denetim fonksiyonunu güçlendirirken, doğru ve hatasız bir vergi beyanında bulunmayı ve yönetimin bu konularda gerekli tedbirleri almasını ve yönetim etkinliğinin güçlendirilmesini sağlayacaktır. Yapılan bu çalışmalarının sonucunda işletmelerin haksız vergiden kaçınılması sağlanarak geleceğe yönelik vergi planlamasının alt yapısı sağlanmaktadır.

 

 1. Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunda yer alan KDV iadesinin kapsamı her geçen gün genişlemekte ve sistemi de bir o kadar karmaşık hale gelmiş bulunmaktadır. İlgili firmalar için önemli bir finansman kaynağı olan KDV iadesinin YMM tasdik raporu ile nakden veya mahsuben alınması firmalar tarafından tercih edilmektedir.

 • İhracat işlemlerinden kaynaklanan ve
 • İndirimli oranlı KDV uygulamalarından dolayı indirim yolu ile giderilemeyen

Katma Değer Vergisinin ilgili tebliğlere göre incelenerek rapora bağlanması ve mükellefe iade veya kamu borçlarına mahsup edilmesinin sağlanması konusunda Tasdik raporunun düzenlenmesi, iadenin mahsuben veya nakden alınması ve teminatların çözülmesi, şirketimizin sunduğu hizmetler sonucu idari süreç hızlandırılmak suretiyle şirketlere avantaj sağlamaktadır.

 

3.Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), kapsamı uygulamalarına yönelik işlemler

 • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri

 

 1. Diğer Tasdik Hizmetlerimiz:

3568 sayılı kanun Yeminli Mali Müşavirlere vermiş olduğu yetki kapsamında Vergi Kanunları, Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere diğer mevzuat kapsamında yasaların öngördüğü diğer tüm tasdik (raporları) işlemleri olup bu hizmetlerimizin kapsamı özetle aşağıdaki gibidir;

Teşvik, İndirim, İstisna Ve Muafiyetler 

 • Yatırım indirimi, İndirimli Kurumlar vergisi,
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere ilişkin muafiyet ve istisna uygulamaları.
 • TÜBİTAK Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
 • DİİB Göre yapılan KDV, Tecil, Terkin uygulamalarına ait raporlar,

 

Özel Amaçlı Raporlar

 • Bankalar Kanunu’na göre; Kredilere ilişkin tespit işlemleri,
 • TTK göre; Öz Kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar,
 • SGK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor ile
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

 

Transfer Fiyatlandırması

Transfer fiyatlandırması, vergi mükellefleri ve ilişkili kişiler arasında gerçekleşen, mal teslimleri ve hizmet ifaları başta olmak üzere yapılan tüm işlemler için tespit edilen ve uygulanan fiyattır. Transfer fiyatlandırması uygulaması da bu ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin emsallere uygunluk ilkesi uyarınca tespit edilmesi noktasında odaklanmaktadır. Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İşlemlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nın uygulaması bakımından;  Alım, Satım / İmalat ve inşaat / Kiralama ve kiraya verme / Ödünç para alınması ve verilmesi /  İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren diğer işlemler her halükarda mal veya hizmet alımı ya da satımı olarak dikkate alınacaktır.Vergi idaresi ile peşin fiyat anlaşmalarına danışmanlık yapma, Transfer Fiyatlandırması raporu hazırlama da sunduğumuz hizmetler arasındadır.

 1. Denetim, Yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık prensibine göre işletmelerin denetlenmesi ile başta vergi planlaması olmak üzere tüm mali ve finansal konularda vermekte olduğumuz danışmanlık hizmetleri sonucu işletmelerin kurumsal yapılarına katkı sağlanmaktadır.

Denetim hizmeti “Bağımsız Denetim” veya “İç Denetim” olarak iki ana başlık altına verilmektedir.Bağımsız Denetim Hizmetinde Yeminli Mali Müşavirlik olarak Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bulunan Manas Denetim&Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik LTD.ŞTİ ile birlikte çalışmaktayız.

 1. Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri:

Danışmanlık hizmetlerimizin kapsamı özetle aşağıdaki gibidir;

 • Şirket Kuruluş, Birleşme, Bölünme Ve Devir İşlemleri
 • Yönetim Organizasyonu
 • Muhasebe Sistemlerinin Kurulması
 • İç Denetim Sisteminin Kurulması
 • Vergi Danışmanlığı-Vergi Planlaması,
 • Vergi Davaları ve Vergi Uyuşmazlıkları
 • Mali Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • Dış Ticaret (İthalat-İhracat-Kambiyo)
 • Sosyal Güvenlik Hukuku