Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri 165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kulla…

 

 

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Sirküler

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Gelir İdaresi Başkanlığının 20 Şubat 2024 tarihli ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 No.lu Sirkülerinde, ROFM hesaplamasında toplam finansman maliyeti yönteminin esas alınması halinde hesaplamada dikkate alınacak ortalama ticari kredi faiz oranlarına yer verilmiş ve uygulamaya yönelik aşağıdaki konulara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

— 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi

— Sermayenin düzeltilmesi

— Stokların düzeltilmesi

— Yapılmakta olan yatırımlar hesabının düzeltilmesi

— Ar-Ge harcamalarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması

— Avansların düzeltilmesi

— Yabancı para cinsinden avanslar ve iştiraklerin düzeltilmesi

— Yeniden değerleme yapan mükelleflerde enflasyon düzeltmesi

— Atik dışındaki parasal olmayan kıymetlerin düzeltmiş değerinin altında satışının yapılması

— Ortalama ticari kredi faiz oranları, Yİ-ÜFE Değerleri ve düzeltme katsayıları (TÜRMOB)

 

165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş ve uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Konusu: Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması

Tarihi: 20/2/2024

Sayısı: VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15

İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298, Geçici Madde 33

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /165

1. Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihli ve ikinci mükerrer 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu düzeltme işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranlarının belirlenmesi ile uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamaların yapılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2023 Hesap Dönemi Sonuna Ait Bilançonun Düzeltilmesi 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, enflasyon düzeltmesi;

1- Mali tabloda yer alan kıymetlerden hangilerinin parasal olmayan kıymet olduğunun tespit edilmesi,

2- Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının (düzeltmeye esas tutarlarının) bulunması,

3- Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde, düzeltmeye esas tarihlerinin ve düzeltme/taşıma katsayılarının belirlenmesi,

4- Tespit edilmiş düzeltmeye esas tutarların ait oldukları düzeltme katsayılarıyla çarpılarak, parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmiş tutarlarının hesaplanması ve düzeltilmiş değerler ile düzeltme öncesi değerler arasındaki enflasyon farklarının kayıtlara intikal ettirilmesi,

5- Parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerleriyle, parasal kıymetlerin ise düzeltmeye tabi tutulmaksızın mali tabloda gösterilmesi

işlemleri/adımları takip edilmek suretiyle yapılabilecektir.

Bu çerçevede, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine ilişkin örnek aşağıdaki gibidir.

Örnek 1: Hesap dönemi takvim yılı olan (A) Ltd. Şti.’nin 31/12/2023 tarihli dönem sonu bilançosu aşağıdaki gibidir.

Sirkülerin Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: GİB