T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: E-69358343-010.06[38-22] – 18959 Konu: Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2023/1) Tar… 

 

 

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2023/1)

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı: E-69358343-010.06[38-22] – 18959

Konu: Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2023/1)

Tarih: 03.03.2023

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2023/1)

Bilindiği üzere, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Öte yandan, 3/3/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2/3/2023 tarihli ve 127 numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (CK) “Vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizlerin kaldırılması” başlıklı 6 ncı maddesinde “(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerince takip edilen amme alacakları nedeniyle bankalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi nezdinde bulunan varlıklara deprem tarihinden önce tatbik edilmiş olan hacizler (teminat gösterilen varlıklara tatbik edilen hacizler ile ihtiyati hacizler hariç) kaldırılır. Bu hüküm, 6/2/2023 tarihi itibarıyla anılan yerlerde gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunanlar ile bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bu yerler olan gerçek kişiler hakkında tüm vergi dairelerince bu maddede sayılan varlıklara tatbik edilmiş hacizler için de uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde hükmüne göre,

– Kahramanmaraş’ta 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerince takip edilen amme alacakları nedeniyle,

– Bankalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) nezdinde bulunan varlıklara,

– Deprem tarihinden önce bu vergi dairelerince tatbik edilmiş olan hacizlerin,

kaldırılması gerekmektedir.

Öte yandan, 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerinde gelir vergisi, kurumlar vergisi veya katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunanlar ile bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bu yerler olan gerçek kişiler hakkında ülke genelindeki tüm vergi dairelerince deprem tarihinden önce bankalar, MKK ile PTT nezdindeki varlıklara tatbik edilmiş hacizlerin de kaldırılması gerekmektedir.

Ancak, anılan CK’da yer alan hüküm nedeniyle bankalar, MKK ile PTT nezdinde olan ve çeşitli mevzuattan dolayı teminat olarak gösterilen varlıklara tatbik edilen hacizler ile ihtiyati hacizlerin kaldırılmaması gerekmektedir.

CK kapsamında kaldırılması gereken hacizlerden elektronik ortamda;

a) Tatbik edilmiş olanlar Başkanlığımızca,

b) Tatbik edilmemiş olanlar ilgili vergi dairesince,

kaldırılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ayşe DİLBAY

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı