T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanlığı Sayı: E-71582837-206.05.02-52413614 Konu: Yapı..

 

 

SGK Talimatı – Yapı Birim Maliyetleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Asgari İşçilik Daire Başkanlığı

Sayı: E-71582837-206.05.02-52413614

Konu: Yapı Birim Maliyetleri

Tarih: 20.09.2022

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111’inci maddesinin; Birinci fıkrasında, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırmanın; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılacağı,

İkinci fıkrasında, bina maliyetinin, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanacağı, Üçüncü fıkrasında, birim maliyet bedellerinin, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınacağı,

Dördüncü fıkrasında, inşaatın ruhsatnamesinde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınarak araştırma işleminin yapılacağı,

Altıncı fıkrasında, başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedelinin esas alınacağı,

öngörülmüştür.

18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyet tutarları, 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile 2 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş idi.

13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 2022 yılı içerisinde başlayıp;

– 2 Haziran 2022 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işleri için yapılan araştırma işleminde 18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedellerinin,

– 2 Haziran 2022 – 30 Haziran 2022 tarih aralığında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işlemi 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedellerinin,

– 1 Temmuz 2022 tarihi ve sonrasında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işlemi ise 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedellerinin,
esas alınması gerekmektedir.

Öte yandan, 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin 3’üncü maddesinde “Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” denildiğinden, 2022 yılında başlayıp biten ve 13 Eylül 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulan işyerlerinin araştırma işleminin ise, başvuru tarihinde yürürlükteki tebliğ çerçevesinde yapılması gerektiğinden bu durumdaki özel nitelikteki inşaat işleri için yeniden araştırma işlemi yapılmayacaktır.

İşveren siteminde, “https://mtra3.sgk.mtra/IsverenSistemiIntra” linki üzerinden “Genel Parametreler – Tahakkuk – Yapı Maliyet Bedeli Bilgileri” işlem sırası izlenerek birim maliyet bedellerinin güncel haline ulaşılabilmekte olup, 2022 yılında başlayıp 1 Temmuz 2022 den önce biten ve araştırma işlemi henüz sonuçlandırılmamış işyerlerinin; “işyeri sicil numarası”, işe başlama tarihi”, “işin bitiş tarihi”, “yapı sınıf ve grubu”, “ilişiksizlik belgesi başvuru tarihi” ve “ilgili personel adı soyadı” belirtilerek yazılı olarak Asgari İşçilik Daire Başkanlığına intikal ettirilmesi halinde ilgili personel ile iletişime geçilerek araştırma işlemi sonuçlanıncaya kadar eski birim maliyet bedeli sisteme geçici olarak yüklenecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Zeki ÖZDEMİR

Genel Müdür V.

Kaynak: SGK